Home Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Home Uncategorized

Rub off nghĩa là gì?

Rub off được dùng để chỉ việc học hỏi một phần nhân cách của một người như là một kết quả của việc dành...

Result in nghĩa là gì?

Result in nghĩa là gây ra, được dùng để chỉ kết quả của việc gì đó.Ví dụ:The flood resulted in damage to my property....

Sleep in nghĩa là gì?

Sleep in được dùng để chỉ việc ngủ dậy muộn hơn bình thường mặc dù có thể trời đã sáng.Ví dụ:In the weekend,...

Make fun có nghĩa là gì?

Make fun (of somebody) có nghĩa là chế nhạo hoặc cười nhạo ai đó.Ví dụ:Don't make fun of me. (Đừng có chế nhạo...

Sharp nghĩa là gì?

Khi cần nhấn mạnh thời gian chính xác, ta thường dùng thêm “sharp” phía sau thời gian (với vai trò làm trạng từ) ....

Popular posts

Recent posts