Home Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Home Uncategorized

Make fun có nghĩa là gì?

Make fun (of somebody) có nghĩa là chế nhạo hoặc cười nhạo ai đó.Ví dụ:Don't make fun of me. (Đừng có chế nhạo...

Sharp nghĩa là gì?

Khi cần nhấn mạnh thời gian chính xác, ta thường dùng thêm “sharp” phía sau thời gian (với vai trò làm trạng từ) ....

Popular posts

Recent posts