Home Phrases Make fun có nghĩa là gì?

Make fun có nghĩa là gì?

SHARE

Make fun (of somebody) có nghĩa là chế nhạo hoặc cười nhạo ai đó.

Ví dụ:

  • Don’t make fun of me. (Đừng có chế nhạo tôi).
  • “You shouldn’t make fun of anybody! It is rude.”- My mother said. (Con không nên cười nhạo bất cứ ai. Như vậy là thô lỗ. Mẹ tôi nói).
  • Your friends won’t make fun of you. (Bạn bè đã không chế nhạo bạn).
  • I make fun of myself. (Tôi tự cười nhạo chính mình).
  • It’s not the problem that we made fun of. (Nó không phải vấn đề mà chúng tôi chế nhạo).