Home Uncategorized Sharp nghĩa là gì?

Sharp nghĩa là gì?

SHARE

Khi cần nhấn mạnh thời gian chính xác, ta thường dùng thêm “sharp” phía sau thời gian (với vai trò làm trạng từ) . Ngoài ra “sharp” cũng có nghĩa là sắc nhọn, khôn ngoan hoặc đột ngột (với vai trò làm tính từ).

Ví dụ:

  • We have to arrive at 10 o’clock sharp. If we’re late, we will be in trouble. (Chúng ta phải đến lúc 10h đúng. Nếu muộn chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.)
  • It’s 9 o’clock sharp.( Bây giờ là 9h đúng.)
  • We should cut the steak with a very sharp(Chúng ta nên cắt miếng bít tết bằng một con dao sắc.)
  • She’s a sharp girl who can deal with most of things. (Cô ấy là một cô gái rất khôn ngoan mà có thể giải quyết hầu hết các vấn đề.)
  • While he was running, he turned sharp. (Đang chạy thị anh ta đột ngột quay lại.)